Reserveringsvoorwaarden Paviljoen Vogeleiland

Algemene rechten en verplichtingen van Paviljoen Vogeleiland

 • Paviljoen Vogeleiland is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Paviljoen Vogeleiland gebruikelijke wijze.
 • Paviljoen Vogeleiland is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de gast op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uit te oefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.
 • Paviljoen Vogeleiland is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
 • Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst te nemen/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
 • Indien Paviljoen Vogeleiland voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de UVH.
 • Paviljoen Vogeleiland is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regelingen, inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Algemenen verplichtingen van de gast

 • De gast is verplicht om zich aan de horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
 • De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Reserveren

 • Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de UVH.
 • Paviljoen Vogeleiland verbindt de volgende voorwaarden aan groepsreserveringen (vanaf tien personen), deze zijn als volgt:
 • Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde aflooptermijn van 14 dagen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen;
 • Na het verstrijken van de optie-termijn, dient de reservering (indien van toepassing) definitief gemaakt te worden;
 • De reservering is direct definitief wanneer er bij het maken van de reservering niet wordt gesproken van een optie;
 • Paviljoen Vogeleiland stuurt u een bevestigingsmail met daarin de gemaakte afspraken;
 • Indien alles klopt, dient u akkoord te geven op deze bevestigingsmail;
 • Wijzigingen in de reserveringen dienen via mail bekend te worden gemaakt: info@vogeleilanddeventer.nl;
 • Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst aan ons doorgegeven te worden via de mail. Indien het werkelijke aantal personen onder het definitief gereserveerd aantal ligt, dan wordt het gereserveerde aantal in rekening gebracht. Bij een te laag geschat definitief aantal, dient u er rekening mee te houden dat er minder personeel aanwezig is en dat de afgesproken versnaperingen wellicht niet voldoende voorradig zijn. Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen, maar Paviljoen Vogeleiland kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden. Het aantal personen dat daadwerkelijk aanwezig is, wordt alsnog in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden zakelijke gast

 • Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als het bedrijf geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel;
 • De totale factuurgegevens dienen minimaal twee weken voor aanvang van de reservering bekend gemaakt te worden via de mail;
 • Zakelijke reserveringen behoeven vooraf geen aanbetaling te doen;
 • Facturatie is achteraf en de factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan;

Betalingsvoorwaarden particuliere gast

 • Twee weken vooraf aan de reservering (groepen vanaf tien personen) dient een aanbetaling te worden gedaan van 50% van de reserveringswaarde. Dit bedrag dient gestort te worden op Rabobank rekeningnummer NL40RABO0300116365 o.v.v. aanbetaling en de datum van de reservering. Indien dit bedrag op dit moment niet voldaan is, zal in overleg met de gast de reservering worden geannuleerd (zie annulerings-voorwaarden).
 • Het overige bedrag dient aan het einde van de bijeenkomst in zijn geheel te worden voldaan door middel van pinbetaling of contante betaling.

 

 

Annulering van vergaderingen, luncharrangementen, buffetten en afkoopfeesten (vanaf 10 personen)

 

Wanneer een reservering definitief is gemaakt, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Bij annulering van 2 maanden of minder doch meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen;
 • Bij annulering van 14 dagen doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen;
 • Bij annulering van 7 dagen of minder doch meer dan 2 dagen voor het gereserveerde tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen;
 • Bij annulering van 2 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.